Malo je ljudi upoznato sa činjenicom da nam Biblija otkriva na koji način funkcionira piramidalni sistem svih tajnih društava. Sada ćemo ukratko opisati na koji način funkcionira takav sistem, a zatim ćemo navesti stihove iz Biblije koji nam također pokazuju kako funkcionira sistem tajnih društava.

Piramidalni sistem tajnih društava funkcionira na način da niže rangirani inicijanti ne znaju što se događa u više rangiranim krugovima u kojima se nalaze visoko rangirani inicijanti. Nisko rangirani inicijanti nisu upoznati sa ritualima koji se održavaju na višim nivoima „piramide”. Rituali na nižim nivoima nisu toliko bizarni i odvratni kao rituali na višim nivoima. Na nižim nivoima „piramide” nalazi se puno više ljudi nego na višim nivoima. Ljudi koji se nalaze na nižim nivoima nemaju toliku političku moć u svijetu kao što imaju ljudi na višim nivoima. Što se više približavamo vrhu „piramide” sve je manje ljudi, ali je ta mala količina ljudi sve moćnija u svijetu. Na vrhu same „piramide” nalazi se svevideće oko Horusa koje je poteklo iz drevnog Egipta, te koje predstavlja samog Lucifera (Sotonu). Inicijanti na nižim nivoima često puta uopće nisu upoznati sa pravom pozadinom tajnih društava, iako im se postepeno kako sve više rastu u određenom tajnom društvu, otkriva prava istina o tome tko stoji iza svega toga. Mi kršćani znamo da iza svega stoji duhovna pozadina – Sotona i njegovi pali anđeli. Tu činjenicu su priznali neki od visoko rangiranih masona i illuminata poput Alberta Pikea.

Biblija nam takav piramidalni sistem tajnih društava otkriva u knjizi proroka Ezekiela u 8. poglavlju. Sada ćemo citirati cijelo poglavlje i postepeno ćemo proći kroz neke stihove.

Ezekiel 8. poglavlje:

„Godine šeste, šestoga mjeseca, petoga dana, dok sjeđah u svojoj kući, a preda mnom starješine judejske, spusti se na me ruka Jahvina. Pogledah, i gle: tu kao neki čovjek; od njegovih kao bokova naniže oganj, a od njegovih kao bokova naviše bljeskanje, nešto poput usijane kovine. Ispruži nešto nalik na ruku i uhvati me za kosu na glavi. Uto me duh podiže između zemlje i neba i ponese me u božanskome viđenju u Jeruzalem, na ulaz unutrašnjih vrata, što su okrenuta prema sjeveru gdje stoji kumir, ljubomora koja izaziva ljubomoru. I gle, ondje bijaše Slava Boga Izraelova, kao što je vidjeh u dolini. I reče mi: ‘Sine čovječji, podigni oči prema sjeveru!’ I podigoh oči prema sjeveru. I gle, kumir, ljubomora, bijaše i na sjeveru, kraj vrata žrtvenika, na strani prema ulazu. I reče mi: ‘Sine čovječji, vidiš li što oni ovdje čine? Velike su to gnusobe što ih dom Izraelov ovdje čini, samo da me udalji iz mojega Svetišta. A vidjet ćeš i gorih gnusoba! I povede me do vrata predvorja. Pogledah, i gle: u zidu pukotina. I reče mi: ‘Sine čovječji, probij taj zid!’ Probih zid, a ono – ulaz! I reče mi: ‘Uđi i pogledaj strahovite gadosti što se ovdje čine!’ ” (Ezekiel 8,1-9)

Ovdje ćemo sada posebno citirati sljedeće stihove jer su nam jako važni za ovu temu.

„Uđoh i pogledah. I gle, svakojake slike gmazova i gnusnih životinja – sve kumiri doma Izraelova, našarani na zidu, svuda uokolo. A pred tim kumirima sedamdesetorica ljudi od starješina doma Izraelova, i među njima i Šafanov sin Jaazanija. I svakome od njih u ruci kadionica iz koje se podiže oblak kada miomirisnoga. I reče mi: ‘Sine čovječji, vidiš li što u toj tami rade starješine doma Izraelova, svatko u svojoj oslikanoj komori? I još govore: Jahve nas ne vidi jer je Jahve napustio zemlju! I reče mi još: ‘A vidjet ćeš i gorih gnusoba što se ovdje čine!’ ” (Ezekiel 8,10-13)

Možemo vidjeti da je Bog Ezekielu pokazao niže rangirane članove tajnog društva u Izraelu koji su u tajnosti radili protiv Boga Jahve. Zanimljivo je da je soba u kojoj su se članovi tog tajnog društva u Izraelu klanjali poganskim bogovima bila sa svih strana na zidovima oslikana slikama poganskih bogova. Također možemo vidjeti da su svoje štovanje poganskim bogovima (demonima) izvodili u tami i u tajnosti govoreći:„ Jahve nas ne vidi jer je Jahve napustio zemlju!”. Isti princip možemo vidjeti u masoneriji i drugim tajnim društvima. Njihove su sobe također sa svih strana oslikane poganskim bogovima te svoje rituale izvode u tami i tajnosti vjerujući da ih pravi biblijski Bog ne vidi. Važno je da zapazimo da se na tom nivou štovanja nalazilo 70 ljudi (starješina) iz Izraela.

Dalje čitamo:

„I povede me do vrata Doma Jahvina što su okrenuta prema sjeveru. I gle, ondje sjeđahu žene i oplakivahu Tamuza. I reče mi: ‘Vidiš li, sine čovječji? A vidjet ćeš i gorih gnusoba od ovih! I povede me u unutrašnje predvorje Doma Jahvina. Ondje, na ulazu u Hekal Jahvin, između trijema i žrtvenika, bijaše oko dvadeset i pet ljudi, okrenutih leđima Hekalu Jahvinu, a licem prema istoku, i ondje se prema istoku klanjahu suncu.” (Ezekiel 8,14-16)

Ovdje je Bog Ezekielu pokazao što se radi na više rangiranom nivou tadašnjeg tajnog društva u Izraelu. Možemo vidjeti da se je na tom nivou štovao bog Tamuz i da su se ljudi prema istoku klanjali suncu. Isto to pronalazimo u današnjim tajnim društvima. Danas se u masoneriji i illuminatima štuje Oziris, a Oziris je kopija babilonskog Tamuza – sina Semiramide i Nimroda. Čitamo da su se ljudi na tom nivou u Izraelu klanjali suncu prema istoku. Zanimljivo je da se masoni također klanjaju suncu i obožavaju istok kao svetu stranu svijeta. Tamuz (Oziris) u suštini predstavlja Antikrista, dok sunce predstavlja Sotonu. I ono što je jako bitno, vidimo da se je na tom nivou tajnog društva u Izraelu nalazilo 25 ljudi. Dok se je na nižim nivoima tog tajnog društva u Izraelu nalazilo 70 ljudi i njihovi poganski rituali nisu bili toliko bizarni i odvratni kao rituali tih 25 ljudi na višim nivoima.

Sve to nam je pokazatelj koliko je Biblija suvremena i istinita knjiga. Možemo vidjeti da su tajna društva postojala već u vrijeme drevnog Izraela te da su u tajnosti i tami radili protiv Boga klanjajući se poganskim bogovima (demonima) obožavajući sunce (Sotonu) prema istoku. Iste stvari se događaju u današnjim tajnim društvima – masoneriji, illuminatima, tajno društvo „Lubanje i kosti” itd. Biblija nam u sitne detalje otkriva cijelu zavjeru protiv čovječanstva i suštinu Novog svjetskog poretka kojeg kreira Sotona preko svojih agenata – ljudi koji se nalaze po tajnim društvima. Sve to nam je pokazatelj da je Biblija zaista inspirirana riječ Božja pisana od strane Duha Božjeg, a ne čovjekova intelekta i mudrosti.

Na kraju poglavlja još čitamo:

„I reče mi: ‘Vidiš li to, sine čovječji? Malo li je domu Judinu svih ovih gnusoba što ih ovdje čine, nego mi još zemlju pune i nasiljem, i ponovo me izazivaju i granama pred nosom mašu? Zato ću i ja sada postupiti s njima jarosno i oči se moje više neće sažaliti i neću im se smilovati. I kad stanu iza glasa vikati na moje uši, neću ih uslišiti’.” (Ezekiel 8,17-18)

Related Posts